Hopp til hovedinnholdet

Om Alarmtelefonen

Alarmtelefonen er barnevernets døgnåpne svartjeneste hvor barn og unge som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt eller som har behov for bistand på grunn av egen risikoatferd skal kunne henvende seg. Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt. Alarmtelefonen er en gratis tjeneste der du kan henvende deg anonymt. 

Vi besvarer hevendelsene på e-post, SMS, telefon og chat.  

Telefonen og e-post er åpne for samtaler hele døgnet for hele landet. 

Chat og sms tjenesten er åpne fra kl. 16.15 til 22.45 alle dager bortsett fra lørdag.
Da er vi åpne til kl. 23.45. 

Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finansierer Alarmtelefonen for Barn og Unge. 

Det finnes 20 barnevernvakter i Norge. 17 av disse besvarer telefonen fra sine kommuner i deres åpningstider. Når de er stengt besvares telefonen av barnevernvakta i Kristiansand.
Det er fire barnevernvakter i Norge som er døgnåpne og besvarer Alarmtelefonen hele døgnet. Dette gjelder Oslo, Trondhjem, Romerike og Tromsø. 
Alle andre oppringninger kommer direkte til Alarmtelefonen i Kristiansand. Alle henvendelser på e-post, SMS og chat besvares av barnevernvakta i Kristiansand.  

I EU har alle land opprettet en telefon tjeneste for barn og unge med telefonnummeret 116 111. 
Pr mars 2024 kan man ringe 116 111 følgende land: Ukraina, Albania, Tyskland, Belgia, Frankrike, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Nederland, Serbia og Østerrike.
Hos Child Helpline International finnes en oversikt over hjelpetelefoner for barn i ulike land.

I Norge har alle kommuner etablert krise og akuttberedskap for barn og unge enten ved en barnevernvakt eller ved ulike former for beredskapsordninger.
Barnevernvakten.no viser hvilken krise og akuttberedskap den enkelte kommune har etablert. 

Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned.
Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg. Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt.

De viktigste grunnene for å etablere en nødtelefon for barn og unge er at:

 • alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever ulike former for omsorgssvikt, eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner 
 • den er gratis å kontakte via e-post, sms, telefon og chat
 • alle henvendelsene besvares av voksne med barnevernfaglig kompetanse som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge 
 • voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt

Alarmtelefonen vil vurdere om du er i behov av:

 • hjelp her og nå
 • at det sendes bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
 • at andre hjelpetjenester kontaktes
 • råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
   

«Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe når de opplever ulike former for omsorgssvikt eller har behov for bistand og hjelp på grunn av egen risikoatferd eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.»

 

Alle offentlige ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn:

 • blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller utsatt for annen alvorlig omsorgssvikt
 • har en livstruende eller annen alvorlig sykdom og skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling
 • med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
 • når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved problematisk bruk av rusmidler eller ved å ha vist annen form for utpreget normløs atferd 
 • et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Plikt til å melde fra til barneverntjenesten følger av barnevernsloven § 13-2 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Meldeplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar. 
Offentlig ansatte eller andre med samme plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten, bør kontakte barneverntjenesten i barnets oppholdskommune på vanlig måte, dersom man er bekymret for barnets omsorgssituasjon og det ikke er en akutt situasjon. 

Nyttige lenker

Kontakt
Margrethe Østerhus
Leder av Alarmtelefonen for barn og unge
E-post
Mobil: (+47) 95 82 63 68